Co-ordinator (Contract)

Klongsan, Thailand


รายละเอียดงาน

  1. เสาะหา KOL และ Influencer ให้ตรงกับความต้องการของแคมเปญ 
  2. วิเคราะห์ KOL และ Influencer ตั้งแต่ กลุ่มผู้ติดตาม, Success content รวมถึงกลยุทธ์ในการทำ Content ของ KOL และ Influencer เหล่านั้น
  3. ติดต่อ สื่อสาร ต่อรอง เเละประสานงานกับ KOL และ Influencer
  4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างแบรนด์กับ KOL และ Influencer
  5. ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการค้นหา Influencer และ Kols ได้ เช่น TikTok creator marketplace หรือ Social listening tools
  6. ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลอื่นๆภายนอกบริษัทตามหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
 1. สนใจและมีความรู้และเข้าใจเทรนด์ปัจจุบันของ Social Media และ Influencer เป็นอย่างดี
 2. บริหารจัดการอารมณ์ได้ดี และมี Positive Mindset
 3. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 4. มีทักษะการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวต่อรองที่ดีเยี่ยม
 5. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงาน และประสานงานกับ KOL และ Influencer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Co-ordinator (Contract)

Job description

Co-ordinator (Contract)

Personal information
Professional data
Add
Details