Course Producer (Internship)

Klongsan, Thailand


คุณสมบัติที่เราตามหา!

  • กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานกับผู้อื่นเป็นอย่างดี 
  • มีทักษะการพูดหน้ากล้องได้ดี 
  • สนใจหรือชอบศึกษาสื่อออนไลน์ 
  • ควบคุมการถ่ายทำของคอร์สเรียน 
  • มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะให้ได้เป็นอย่างดี
  •  ชอบ Connect กับผู้อื่น มี Positive และ Fighting Energy

Course Producer (Internship)

Job description

Course Producer (Internship)

Personal information
Professional data