Customer Support

Klongsan, Thailand

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตอบคำถามช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ด้วยความรวดเร็วและประทับใจ
 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้สำเร็จลุล่วง
 • บันทึกรวบรวมข้อมูลเคสปัญหาและวิธีแก้ไข
 • วิเคราะห์ และพรีเซ้นต์ปัญหาของลูกค้าให้กับทีมบริหารเพื่อปรังปรุงการบริการและผลิตภัณฑ์ได้
 • นำเสนอแนวทางปรับปรุงการตอบคำถาม และการบริการให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้

บุคคลากรที่เรากำลังมองหา

 • อายุ 23-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้าผ่านแชท หรือการบริการลูกค้า (Customer Service) อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะคิดวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขเป็นอย่างดี มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • บริหารอารมณ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยความใจเย็นและจริงใจ
 • มีอัธยาศัยและ EQ ที่ดี เป็นคน Positive Thinking ชอบการปฏิสัมพันธ์และชอบการบริการลูกค้า
 • มี Passion ด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะ
 • Can-do attitude มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จและทำเต็มที่กับทุกงาน ไม่กลัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • Resilience ล้มแล้วลุกกลับขึ้นมาใหม่ได้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ที่เข้ามา
 • ชอบติดตามเทรนด์ทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ชอบอ่าน ชอบค้นคว้าหาความรู้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องของเวลาในการทำงานซึ่งอาจมีเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Job description

Customer Support

Personal information
Professional data
Add
Details