Instructor Relationship

Klongsan, Thailand


Job Description 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก:
 • สรรหาและคัดเลือกผู้สอน:
  • ค้นหาผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับหลักสูตรคอร์สเรียนของ FutureSkill
  • ติดต่อและประสานงานกับผู้สอนที่มีศักยภาพ
  • คัดเลือกผู้สอนที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับความต้องการ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน:
  • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้สอน
  • สนับสนุนและให้คำปรึกษาที่ดีแก่ผู้สอน
 • จัดการข้อมูลผู้สอน:
  • เก็บข้อมูลผู้สอนอย่างเป็นระบบ
  • อัปเดตข้อมูลผู้สอนให้เป็นปัจจุบัน
  • วิเคราะห์ข้อมูลผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนางาน
 • สร้าง Community ผู้สอน:
  • ขยายเครือข่ายผู้สอน
  • เข้าร่วมงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอันจะได้มาซึ่งผู้สอนที่มีศักยภาพ
  • สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน
คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการพรีเซ้นต่อที่สาธารณะอย่างดีเยี่ยม
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการจัดการข้อมูล
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Digital Marketing
 • สามารถออกแบบกราฟิกได้อย่างง่าย
ทักษะเพิ่มเติม:
 • มีเครือข่ายผู้สอนอยู่ในมือ
 • มีความใฝ่เรียนรู้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ทำงานเป็นทีมได้และมีส่วนร่วมกับทีม
 • Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี
 • อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย  และเติบโตไปกับบริษัท EdTech
 • เป็นคนพัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

[ == Welfare & Benefit == ]

 • 📅 ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ flexible hour
 • ✅ ประกันสังคม
 • ✅ ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA
 • ✅ แต่งตัวตามสบาย
 • ✅ คอร์สเรียนออนไลน์ Unlimited จาก FutureSkill
 • ✅ Hybrid working
 • ✅ ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ✅ ออฟฟิศอยู่ติด BTS กรุงธนบุรี ลงแล้วถึงเลย

Instructor Relationship

Job description

Instructor Relationship

Personal information
Professional data
Add
Details